OBJEKTIF AUDIT NILAI

Audit Nilai ini bertujuan untuk :

 

(a) memastikan pelaksanaan program-program nilai dilaksanakan dengan berkesan dan mencapai matlamatnya;

 

(b) membolehkan suatu kajian impak yang lebih berkesan dibuat, pemantauan berterusan dilakukan dan kelemahan yang dikenal pasti dapat diperbaiki; dan

 

(c) menyeragamkan pelan bertindak ke arah memastikan keberkesanan pelaksanaan penerapan, penghayatan dan seterusnya pengamalan nilai.